Apie mus

 

 

Vadovų Gurmanų klubas įkurtas 2001 m. gegužės mėn. Klaipėdoje!

Šiuo metu klube yra 21 tikrasis narys.

Klubo aktyvistai - šie nariai.

VADOVŲ GURMANŲ KLUBO VEIKLOS KODEKSAS

  1. Bendroji dalis

1.1.        Vadovų gurmanų klubas vienija laisvalaikio metu smaguriaujančius įmonių vadovus. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, klubo įstatais ir šiuo veiklos kodeksu. Veiklos kodeksas yra trumpas dokumentas, kuris papildo arba paaiškina įstatuose esančias veiklos nuostatas.

1.2.        Veiklos kodekse aprašoma įstojimo į klubą tvarka, klubo narių teisės ir pareigos, nario mokesčio mokėjimo, renginių organizavimo, atributikos ir jos naudojimo, narystės nutraukimo, išstojimo iš klubo tvarka.

1.3.        Vadovaujantis veiklos kodeksu yra sprendžiami kasdieniai klubo reikalai, kurie nereikalauja sudėtingų procedūrų ir balsavimų.Vadovautis klubo veiklos kodekso nuostatomis yra kiekvieno klubo nario garbės reikalas. 

  1. Įstojimo į klubą tvarka

2.1.        Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, dirbantys vadovaujantį darbą, kuriems yra sukakę 18 metų.

2.2.        Nauji klubo nariai priimami visuotiniame narių susirinkime, kai gautas pretendento į klubo narius raštiškas pareiškimas ir jį gali pristatyti (rekomenduoti) 1 klubo narys. Rekomendavęs į klubą naują narį asmuo yra atsakingas už rekomendaciją.

2.3.        Susirinkime patvirtinus pretendento narystę, jis privalo sumokėti stojamąjį ir pusmetinį arba metinį narystės mokesčius.

  1. Klubo nario teisės

3.1.        Dalyvauti klubo veikloje tvarkant jo reikalus.

3.2.        Dalyvauti klubo narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise.

3.3.        Rinkti ir būti išrinktam į klubo valdymo bei kontrolės organus.

3.4.        Teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti, viešai reikšti savo nuomonę.

3.5.        Pristatyti save, savo firmą.

  1. Klubo nario pareigos

4.1.        Mokėti klubo narių susirinkime nustatytus nario ir stojamąjį mokestį.

4.2.        Laikytis šio kodekso reikalavimų.

4.3.        Kultūringai elgtis klubo organizuojamuose renginiuose.

4.4.        Nevėluoti.

4.5.        Saugoti klubo ir jo narių paslaptis.

4.6.        Dalyvauti šaukiamuose neeiliniuose ir metiniuose susirinkimuose.

  1. Nario mokesčio mokėjimo tvarka

5.1.        Kiekvienas klubo narys moka metinį nario mokestį, skirtą 12-kai renginių. Naujametinis renginys į šią sumą neįeina.  Jį galima sumokėti iš karto arba dalimis . Sumokėjęs šį mokestį klubo narys turi teisę į viešą klubo renginį atsivesti 1 svečią už tokį pat arba atskirai nustatytą mokestį.

5.2.        Kiti svečiai viešuose renginiuose moka nuo 80 iki 100 Lt mokestį, kuris priklausys nuo renginio sąmatos.

5.3.        Uždaruose klubo renginiuose leidžiama dalyvauti nariams, sumokėjusiems pusmetinį arba metinį mokestį.

5.4.        Mokant mokestį dalimis, likusią  dalį reikia įnešti praėjus 5 renginiams. Apie tai įspėja klubo tarybos įgalioti atstovai.

  1. Atributika

6.1.        Ženklas – braškė pamauta ant šakutės.

6.2.        Klubo nario kortelė.

6.3.        Ženkliukas.

6.4.        Metinė nominacija “Auksinis šaukštas” – įteikiamas kas metai labiausiai nusipelniusiems Vadovų gurmanų klubui asmenims.

6.5.        Klubo kokybės ženklas “Rekomenduoja gurmanai”.

  1. Renginių organizavimo tvarka

7.1.        Renginiai yra uždari, skirti tik klubo nariams ir atviri, skirti klubo nariams ir jų svečiams.

7.2.        Kiekvienas klubo narys turi rezervuotą vietą renginyje.

7.3.        Apie eilinio renginio organizavimą pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę.

7.4.        Pirmenybė viešuose renginiuose teikiama tiems klubo svečiams, kurie iš anksto rezervuoja vietas.

  1. Narystės nutraukimo, sustabdymo, išstojimo, pašalinimo iš klubo tvarka

8.1.        Klubo narys bet kada gali išstoti iš klubo apie tai raštu pranešęs klubo tarybai. Klubo narys laikomas išstojusiu iš klubo nuo raštiško pareiškimo padavimo dienos.

8.2.        Klubo narys gali laikinai sustabdyti savo narystę dėl pateisinamų priežasčių. Laikino narystės sustabdymo klausimus sprendžia klubo taryba.

8.3.        Narystė klube nutraukiama, kai narys nemoka nustatytų mokesčių, nedalyvauja klubo veikloje. Klubo taryba per 1 mėnesį klubo susirinkimui pateikia motyvuotą pasiūlymą dėl tolimesnio tokio nario statuso klube.

8.4.        Pašalinimo iš klubo klausimus sprendžia narių susirinkimas, klubo narių ar klubo tarybos teikimu.

8.5.        Išstojant arba pašalinant narį iš klubo stojamasis ir nario mokesčiai negrąžinami.